Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 92
Projekt
Instituce
Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
ZLD002
Katalog
Katalog Knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Kontakt
Dana Kovářová
kovarova@knihovna.utb.cz
576034902
Odd. knihovních fondů
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Knihovna, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Komentář:
Vysokoškolská knihovna je samostatnou součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Je centrálním pracovištěm, které zajišťuje informační potřeby pro všechny fakulty a součásti univerzity. Přístupná široké veřejnosti.
Odpověď:
ZLD002
Komentář:
dříve GTD002, sloučeno s ZLC501, GTC501, GTA101, ZLA101, ZLA601, ZLF007, GTF007, GTF011, fond převzat z ZLC001, GTC001
Odpověď:
Katalog Knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Odpověď:
1
Odpověď:
51310
Komentář:
Elektronický katalog obsahuje celkem 51 310 záznamů, z toho k rekatalogizaci je 24 437 záznamů. Rekatalogizace starších, neúplných a nepřesných záznamů, které neodpovídají současným standardům. Tyto záznamy prošly dvěma konverzemi při změně knihovního systému. Vyžadují revizi a opravu.
Odpověď:
A - Dokončena
Komentář:
V 90. letech byly záznamy z lístkového katalogu ručně přepsány do automatizoivaného knihovního systému. V dalších letech následovaly dvě konverze při změně knihovního systému. Tyto starší záznamy obsahují často nepřené údaje, chyby a neodpovídají současným standardům. jejich rekatalogizace v rozsahu odpovídajícím kapacitě a možnostem knihovny byla zahájea v r. 2006 metodou de visu. Záměrem je její dokončení do roku 2016.
Odpověď:
I - Jiný
Komentář:
Elektronický katalog s přístupovými rejstříky. Záznamy zahrnuté do rekatalogizace nemají ve jmenném popisu rozlišeno hlavní a vedlejší záhlaví, chybí provázanost na jmenné autority a vyjádření role. Věcný popis u těchto záznamů obsahuje nestandardní znaky MDT a jejich kombinace. Předmětové pořádání pomocí klíčových slov - jednoslovných termínů (substantiva, adjektiva). Záměrem je oprava záznamů podle současných standardů.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Obsahová revize byla součástí revize knihovního fondu v r. 2010. Vyřazena byla obsahově zastaralá literatura.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
V 90. letech byly záznamy z lístkového katalogu ručně přepsány do automatizovaného knihovního systému. Dále proběhly dvě konverze záznamů při změně knihovních systémů. Rekatalogizován je starší knihovní fond metdou de visu. Rekatalogizace se týká části současného katalogu, která obsahuje neúplné, nepřesné záznamy, chyby, záznamy z konverzí, které neodpovídají současné katalogizační praxi.
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Přepis lístkových záznamů do elektronické podoby ukončen v 90. letech
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Přírodní vědy, základní a aplkovaný výzku v technických oborech zahrnují více než polovinu knihovního fondu. K tradičním oborům, které mají nejširší jazykové i časové pokrytí ve fondu knihovny, patří chemie, fyzika, matematika, aplikovaný chemický výkum, chemické inženýrství, materiálové inženýrstí, biotechnologie, gumárenský, plastikářký, obuvnický a kožedělný průmysl - technologické procesy a historie odvětví. S rozvojem nových společeskovědních a humanitně zaměřených studijních oborů na univerzitě je postupně doplňován fond o tituly z těchto oblastí.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Údaje se vztahují k části katalogu, která vyžaduje rekatalogizaci.
Odpověď:
Komentář:
domácí i zahraniční literatura, nejčastěji USA, Kanada, Německo, Čína, Rusko, Japonsko
Odpověď:
Komentář:
čeština, angličtina, němčina, ruština
Odpověď:
Komentář:
latinak, azbuka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Komentář:
V současnoti elektronický katalog s možností tisku lístků, kterou nevyužíváme.
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Komentář:
Elektronický katalog, možnost tisku lístků nevyužíváme.
Odpověď:
Komentář:
Lístky netiskneme.
Odpověď:
Komentář:
Lístky netiskneme.
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Komentář:
Lístky v současnosti netiskneme.
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
Komentář:
Kombinace zapojení stálých zaměstnanců knihovny a vyškolených externích pracovníků.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Mzdy zaměstnanců zahrnuty v rozpočtu knihovny. Podána žádost o financování externích činností prostřednictvím VISK 5.
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
Domácí granty - předpoklad
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
U záznamů vyžadujících rekatalogizaci nízká kvalita a konzistence, u nových a opravených záznamů podstatně vyšší kvalita a konzistence.
Odpověď:
C - Nízká
Komentář:
U záznamů vyžadujících rekatalogizaci nízká kvalita a konzistence, u nových a opravených záznamů podstatně vyšší kvalita a konzistence.
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
B - Nekonzistentní MDT a/nebo předmětová hesla po dobu ...
Komentář:
Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla od r. 2006. Nekonzistentní MDT a/nebo předmětová hesla do r. 2004
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď: