Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 91
Projekt
Instituce
Regionální muzeum v Chrudimi
CRE301
Katalog
Katalog knihovny Regionálního muzea v Chrudimi
Kontakt
Ing. Milena Burdychová
burdychova@muzeumcr.cz
469 620 377, 469 620 330
-
Regionální muzeum v Chrudimi, Široká ul. 86, 537 01 Chrudim IV.
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Regionální muzeum v Chrudimi
Komentář:
Původně Průmyslové muzeum pro východní Čechy v Chrudimi, založené v roce 1892, v krátké době vedle sebe vytvořena dvě oddělení a sice muzeum průmyslové a muzeum vlastivědné. Od počátku byl v muzeu vtořen knihovní fond, z něho se později vyčlenila samostatná městská knihovna. Muzejní knihovna během let rozšiřovala fond o odborné a regionální publikace související s posláním a náplní muzea. Později státní příspěvková organizace Okresní muzem Chrudim byla od 1.1.2003 převzata novým zřizovatelem - Pardubickým krajem a přejmenována na Regionální muzeum v Chrudimi.
Odpověď:
CRE301
Odpověď:
Katalog knihovny Regionálního muzea v Chrudimi
Komentář:
Od 20. let 20. století byl v knihovně muzea zpracováván pouze jmenný katalog. Tento jmenný lístkový katalog byl uzavřen v září 2007, od tohoto data probíhá pouze digitální katalogizace.Jmenný lístkový katalog je pro retrospektivní konverzi pouze orientačním zdrojem údajů s ohledem na neprofesionální kvalitu zpracování v minulosti. V roce 2005 byly zahájeny práce na digitalizaci katalogu v programu Clavius pro knihy a staré a vzácné tisky a rukopisy. Předpoklad dokončení zpracování celého fondu odborné knihovny a sbírkové knihovny vyjma starých tisků, rukopisů a knihoven osobností do digitální podoby je do roku 2011.
Odpověď:
1
Komentář:
Knihona RM v Chrudimi má prozatím jeden katalog.
Odpověď:
38400
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Do roku 2011 katalogizovat fond s výjimkou starých tisků a rukopisů a knihoven reg. osobností (Josefa Liboslava Zieglera a Josefa Devotyho). Tyto svazky zkatalogizovat, vzhledem k absenci odborných sil v regionu, do roku 2016.
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Komentář:
Stávající starý jmenný katalog, pro využití slouží pouze jako informační.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Obsahově se zaměření knihovny během jejího trvání neměnilo.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DE - Německo
Komentář:
Ostatní především evropské země 5%.
Odpověď:
ang - angličtina, stará
cze - čeština
fre - francouzština
ger - němčina
slo - slovenština
Komentář:
Ostatní jazyky (japonština, maďarština, ruština ad.) celkem 5%.
Odpověď:
ba - latinka
zz - ostatní
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
C - Špatná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Komentář:
Dosud nedostatečně řešeno vzhledem k nedostatku mzdových prostředků i odborných sil.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
Komentář:
Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi nemá samostatný rozpočet,je financována v rámci rozpočtu celého muzea.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Komentář:
Od roku 2005 se tvoří nový digitální katalog, starý jmenný katalog je využit pro tuto katalogizaci pouze jako orientační zdroj. Nový digitální katalog je přístupný na webových stránkách muzea, je průběžně tvořen a doplňován.