Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 73
Projekt
Instituce
Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací
ABD001
Katalog
Katalog diplomových prací studentů FF UK
Kontakt
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací
Odpověď:
ABD001
Odpověď:
Katalog diplomových prací studentů FF UK
Odpověď:
1
Odpověď:
12000
Odpověď:
A - Dokončena
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Komentář:
podle jmen diplomantů
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
obsahová revize fondů probíhá v jednotlivých oborových knihovnách
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
celofakultní katalogy uzavřeny k 31.12.1995, jmenné a předm. katalogy oborových kn. doplňovány o zázn. všech přírůstků v plném rozsahu; oborové knihovny - vznik již koncem 19. stol.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
filozofie 20%; filologie 30%; historie 30%; sociální vědy 20%
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Komentář:
v neúplnosti i starší dokumenty
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
ba - latinka
Komentář:
transliterace nebo transkripce do latinky, převážně podle mezin. pravidel, pokud existují (čínština částečně podle cze transkripce, částečně podle mezin.)
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
B - Strojopis
Komentář:
Minimální počet kopií kat. lístků.
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Komentář:
Manuální přepis katalogizačních záznamů diplomových prací do r. 1990 dokončen v srpnu 2000. Konverze záznamů z let 1991-1994 z ISIS do TINLIB byla provedena v roce 1996.
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Komentář:
Kompletní zajištění ze zdrojů FF UK, t.j. pracovníky SVI a knihoven, a dále pracovníky vědecko-pedagogických pracovišť (kateder a ústavů).
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
C - Zahraniční grant/y
Komentář:
Z finančních prostředků fakulty. Částečně z rozpočtu SVI, částečně knihoven, částečně kateder a ústavů (část náplně práce pro interní doktorandy oboru).
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
B - Nekonzistentní MDT a/nebo předmětová hesla po dobu ...
Komentář:
Bez hesel.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Komentář:
FF UK nemá centrál. kn. a její historický fond je součástí dnešní NK ČR. Oborové knihovny začaly vznikat jako součást seminářů koncem 19. stol., většina obor. kn. byla založena v průběhu mezivál. let - katalogy s vys. historickou hodnotou s různou kvalitou a konzistentností údajů; Středisko věd. inf. vzniklo až r. 1953, takže centrální katalogy obsahují záznamy až od 1. pol. 50. let; od vzniku SVI jmenné a předm. katalogy obor. kn. vytvářeny ze záznamů zpracovaných a duplikovaných v SVI, mají proto stejnou kvalitu údajů i stejné fyzické vlastnosti; v dotazníku údaje za soub. katal. FF UK, pouze v někt. případech doplněno o údaje o obor. kn. konkrétního oboru (hl. v bodu retrokatalogizace).