Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 129
Projekt
Instituce
Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací
ABD001
Katalog
Předmětový katalog FF UK
Kontakt
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Univerzita Karlova - Filozofická fakulta - Středisko vědeckých informací
Odpověď:
ABD001
Odpověď:
Předmětový katalog FF UK
Odpověď:
2
Odpověď:
200000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
F - Předmětový (podle ČSN)
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
obsahová revize probíhá v jednotli. oborových knih.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
všechny 4 celofakultní katalogy knihovnen FF UK byly uzavřeny k 31.12.1995, jmenné a předm. katalogy oborových kn. doplňovány o zázn. všech přírůstků v plném rozsahu
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
filozofie 20%;filologie 30%; historie 30%; sociální vědy 20%
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Komentář:
v neúplnosti i starší dokumenty
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
ba - latinka
Komentář:
Transliterace nebo transkripce do latinky, převážně podle mezin. pravidel, pokud existují (čínština částečně podle cze transkripce, částečně podle mezin.).
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Komentář:
B) v cca 10% případů
Odpověď:
B - Strojopis
Komentář:
Minimální počet kopií kat. lístků.
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Komentář:
V současné době probíhá rekatalogizace v těchto oborových knihovnách: filozofie, egyptologie, etnologie, fonetiky, anglistiky, romanistiky, germanistiky, archívnictví, psychologie, logiky, sinologie.
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Komentář:
Kompletní zajištění ze zdrojů FF UK, t.j. pracovníky SVI a knihoven, a dále pracovníky vědecko-pedagogických pracovišť (kateder a ústavů).
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
C - Zahraniční grant/y
Komentář:
Z finančních prostředků fakulty. Částečně z rozpočtu SVI, částečně knihoven, částečně kateder a ústavů (část náplně práce pro interní doktorandy oboru).
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
Komentář:
Středně kvalitní předmětová hesla 1960-1995.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Komentář:
FF UK nemá centrál. kn. a její historický fond je součástí dnešní NK ČR. Oborové knihovny začaly vznikat jako součást seminářů koncem 19. stol., většina obor. kn. byla založena v průběhu mezivál. let - katalogy s vys. historickou hodnotou s různou kvalitou a konzistentností údajů; Středisko věd. inf. vzniklo až r. 1953, takže centrální katalogy obsahují záznamy až od 1. pol. 50. let; od vzniku SVI jmenné a předm. katalogy obor. kn. vytvářeny ze záznamů zpracovaných a duplikovaných v SVI, mají proto stejnou kvalitu údajů i stejné fyzické vlastnosti; v dotazníku údaje za soub. katal. FF UK, pouze v někt. případech doplněno o údaje o obor. kn. konkrétního oboru (hl. v bodu retrokatalogizace).