Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 102
Projekt
Instituce
Národní muzeum - Knihovna Národního muzea
ABA010
Katalog
Katalog starých tisků Knihovny Národního muzea (Jazykově nebohemikální část)
Kontakt
Richard Šípek
richard_sipek@nm.cz
+420 224 497 353
oddělení rukopisů a starých tisků
Knihovna Národního muzea Václavské nám. 68 115 79 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Knihovna Národního muzea
Komentář:
Knihovna Národního muzea působí jako vědecká knihovna při Národním muzeu v Praze
Odpověď:
ABA010
Odpověď:
Katalog starých tisků Knihovny Národního muzea - jazykově nebohemikální část
Komentář:
Retrospektivní konverze se týká pouze části katalogu evidující jazykově nebohemikální staré tisky Knihovny Národního muzea. Jazykově bohemikální tisky KNM jsou dohledatelné v rámci Knihopisu (www.knihopis.org).
Odpověď:
1
Odpověď:
22788
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Retrokonverze lístkového katalogu jazykově nebohemikálních starých tisků byla zahájena v minulém roce z prostředků MK ČR určených pro vědu a výzkum v rámci programu Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů. Celý katalog byl naskenován a vystaven na výše uvedené adrese a z větší části byl z těchto prostředků financován jeho přepis a strukturování v MARCovském formátu.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Komentář:
Katalog vznikal v průběhu téměř 200 let, tj. od založení Knihovny Národního muzea, což bylo pochopitelně příčinou proměn v katalogizační praxi a při tvorbě záhlaví.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Revize katalogu proběhla před jeho skenováním.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Proběhla tam, kde to bylo možné. V některých případech není evidentní, který lístek byl vytvořen jako odkazový a který jako hlavní.
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Až do začátku revize před retrokonverzí byl katalog doplňován.
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Komentář:
Katalog eviduje staré tisky z fondu Knihovny Národního muzea ve správě oddělení rukopisů a starých tisků.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Prvotisky ze sbírek Knihovny Národního muzea jsou evidovány a podrobně popsány v Katalogu prvotisků Knihovny Národního muzea / Šimáková, Vrchotka (Praha, 2001).
Odpověď:
Komentář:
Katalog eviduje produkci v rozpětí let 1501-1800 bez ohledu na teritoriální hledisko.
Odpověď:
Komentář:
Katalog zahrnuje široké rozpětí jazyků s výjimkou češtiny, pro kterou byl v souladu s bohemikálním laděním celé sbírky již od počátku veden samostatný katalog.
Odpověď:
Komentář:
Katalog eviduje tisky tištěné standardními evropskými typy, řeckou alfabetou a hebrejským kvadrátním písmem.
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
Rozměry lístků nejsou zcela jednotné v důsledku dlouhého vývoje katalogu.
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Komentář:
Objevují se záznamy o jediném lístku, stejně tak jako záznamy o větším počtu oboustranně popsaných katalogizačních lístků.
Odpověď:
Komentář:
Katalog obsahuje z důvodů uvedených výše jak velké procento rukopisných záznamů, tak velký počet strojopisných záznamů, a dokonce i záznamů tištěných počítačovou tiskárnou.
Odpověď:
Komentář:
Čitelnost záznamu je do značné míry variabilní a je odvislá od autora rukopisného záznamu.
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
Obdobně jako u rozměru lístků.
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
Obdobně jako u rozměru lístků.
Odpověď:
G - Úplná tech. RETROKON 4
Komentář:
Touto metodou bude provedena retrokonverze drtivé většiny lístků. Procento pochopitelně závisí na firmě pověřené touto zakázkou.
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Komentář:
Retrokonverze bude zadána externí firmě a kurátoři sbírky starých tisků za pomoci jednoho externího pracovníka provedou kontrolu naskenovaných a strukturovaných záznamů.
Odpověď:
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
Jak již bylo uvedeno výše. Přepis a strukturování je zadáno externí firmě a kontrolu strukturovaných záznamů zajistí pracovníci oddělení rukopisů a starých tisků KNM za pomoci externisty.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Jak již řečeno, velká část katalogu již byla z dotace MK ČR konvertována. Jestli bude finančně zajištěna i retrokonverze zbývající části, závisí samozřejmě na rozhodnutí MK ČR.
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Komentář:
Bylo využito prostředků MK ČR pro vědu a výzkum a v tomto roce bude žádáno o podporu v rámci VISK 5.
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Kvalita i pravidla se v průběhu 200 let vzniku katologu měnily spolu s katalogizátory i stávající praxí.
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Jak již řečeno výše. Kvalita se v průběhu 200 let měnila a během revize před retrokonverzí bylo třeba v některých případech záhlaví upravit.
Odpověď:
C - Jiné věcné zpracování
Komentář:
V některých případech, zvláště u mladších lístků byla vytvořena klíčová slova.
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Katalog vznikal od založení nejen Knihovny Národního muzea, ale Národního muzea samotného. Četné lístky jsou psány rukou prvního knihovníka Knihovny Národního muzea Václava Hanky a i další skupiny záznamů svědčí o proměnách katalogizační praxe a důrazu v popisu v průběhu dvou století. Lze bez nadsázky říci, že katalog starých tisků Knihovny Národního muzea je archivní památkou par excellence.
Odpověď:
Význam pro mezinárodní vědeckou veřejnost
Komentář:
Katalog eviduje po Národní knihovně druhou největší sbírku starých tisků v ČR, která je předmětem zájmu jak tuzemské, tak zahraniční vědecké veřejnosti. Proto usilujeme o online zpřístupnění katalogu českým i zahraničním badatelům.